Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

 

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН) и основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

Основната задача на ИИХ е да допринесе за устойчивото развитие на околната среда на страната със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследвания в областта на химическата технология и индустриална биотехнология. Основните направления в изследователската и приложна дейност на ИИХ напълно съвпадат с обявените приоритети в Националната и Европейската стратегии 2020 и могат да се систематизират както следва:

-   Енергия и енергийна ефективност

-   Развитие на зелени и еко-технологии

-   Нови материали и технологии

-   Информационни и комуникационни технологии

-   Биотехнологии и получаване на чисти продукти

През годините в ИИХ са разработени и подготвени за промишлено приложение повече от 40 нови процеса, оборудване и технологични схеми с опазващ околната среда или енергоспестяващ ефект.

Научният състав на ИИХ е признат на международно ниво за принос в развитието на методи, използващи течни мембрани за едновременна екстракция и концентрация на ценни разтворени вещества в природни източници, както и токсични вещества от отпадни води.

Изследванията в областта на биотехнологиите, отнасящи се за различни ферментационни и ензимни процеси, се прилагат на практика във фармацевтичната промишленост, както и за биологично пречистване на отпадъчните води при интегрирани процеси за третиране на отпадъци, комбинирани с производството на енергия от възобновяеми източници.

Разработени са нови методи за оптимално използване на енергията в периодични и непрекъснати химични и биохимични процеси, както и за моделиране на многокомпонентно равновесие между течности и пари.

Съвсем нова област е проучването, разработването и оптимизирането на процесите на горивни клетки (химични и микробиологични) за получаване на енергия при едновременно отстраняване на някои замърсители на околната среда.

Ежегодно се публикуват около 70 научни статии, изнасят се около 70 доклада (90% от тях на международни конференции) и се забелязват повече от 500 цитирания на научните приноси на Института.

Научният състав на Института се състои от 32 души: 7 професора, 9 доцента, от които 5 имат научна степен доктор на науките, а
25 – докторски степени. В Института се обучават и 8 докторанта.

НАУЧЕН ПЕРСОНАЛ НА ИИХ-БАН

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: