Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.

в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация, посочена в списъка.

За справки - в обучаващите организации (институтите на БАН)

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

 

 

Дата на обявяване на конкурса - 13 март 2018 година.

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: