Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

Институтът по инженерна химия при БАН – София, обявява конкурс за доцент по

4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Инженерно-химична системотехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването вДържавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес:
ул. Акад. Г. Бончев,
бл.103, стая 118, тел. 02 979 3288, Личен състав, или на e-mail: office@ice.bas.bg.

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: