Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

No

Длъжност

Дата на обявата в ДВ

Срок за подаване на документи

Кандидати

Резюме на трудовете

Състав на Научното жури (НЖ)

 

Рецензии и становища на Научното жури

Дата на провеждане заседание на Научното жури

Решение на Научното жури

Решение на

НС

 

23.

 

Доцент

по: 4.2 Химически науки Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория

“Инженерно – химична системотехника“

 

 

Държавен вестник,
бр. 85 от 24.10.2017г.

 

24.12.2017г.

 

Кандидати:

Гл.ас. ДЕлисавета Кирилова

Резюме на трудовете

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

 

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:
08.03.018
г.

 

 

 

Протокол от заседание на научното жури за избор

 

Протокол от решение на НС за избор състоял се на.

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: