Институт по инженерна химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

Патенти:

 1. Метод и устройство за пиролиза на органични вещества - В. Бешков и колектив.
 2. Електрохимичен метод за отделяне на сероводород и серен двуокис от флуиди- В. Бешков и колектив.
 3. Производство на водород от черноморските води чрез сулфидна горивна клетка - В. Бешков и колектив.
 4. Oчистване на газове от серен диоксид - Хр. Бояджиев, М. Дойчинова и колектив.
 5. Абсорбция на силно разтворими газове- Хр. Бояджиев, М. Дойчинова и колектив.
 6. Метод и апарат за абсорбция на газове - Хр. Бояджиев, М. Дойчинова и колектив.
 7. Метод за получаване на 2,3-бутандиол - К. Петров и колектив.
 8. Метод и апарат за получаване на течни екстракти от растителни суровини - Л. Бояджиев, Г. Ангелов и колектив.
 9. Метод за екстракция на метали - В. Бешков и колектив.
 10. Метод за получаване на млечна киселина - К. Петров и колектив.

Полезни модели

 1. Колонен реактор за провеждане на химични процеси - Хр. Бояджиев, М. Дойчинова и колектив.
 2. Инсталация за директен добив на електроенергия от придънна морска вода, съдържаща сулфиди - В. Бешков и колектив.
 3. Средство за запазване на влагата и първоначалната структурата на почвата - В. Бешков и колектив.
 4. Метод и средство за обезвреждане на тежки метали, пестициди и органични замърсители в почвата - В. Бешков и колектив.

Готови за реализация разработки на колектив с ръководител проф. В. Бешков

 1. Метод и технология за производство на глюконова киселина по биохимичен път.
 2. Метод и средство за обезвреждане на тежки метали, пестициди, масла и органични съединения във води и почви.
 3. Метод и средство за подобряване на структурата на почвата и удължаване на времето за запазване на влагата в почвата..
 4. Изработване на хидравличен класификатор за разделяне на насипни материали с различна плътност и размери на частиците.
 5. Технология за пълното пречистване на отпадни води от нитрити.
 6. Технология за добиване на биогаз от органични отпадъци.
 7. Методи за утаяване на замърсители в промишлени отпадни води.
 8. Метод за директно третиране на отпадъци, с производство на гориво (RDF) от високо-температурна пиролиза RT-E1.

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: