Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

No

Научно звание

Тема на дисертацията

Автореферат

Решение на Научния съвет (НС)

за откриване на процедура за защита

Срок за избор на научно жури

(НЖ)

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензии и становища на НЖ

Дата и час на откритото заседание на НЖ за защита на дисертационен труд

Решение на

НЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: