Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

No

Научно звание

Тема на дисертацията

Автореферат

Решение на Научния съвет (НС)

за откриване на процедура за защита

Срок за избор на научно жури

(НЖ)

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензии и становища на НЖ

Дата и час на откритото заседание на НЖ за защита на дисертационен труд

Решение на

НЖ

13.

 

ДОКТОР

на науките

Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Калоян Кирилов Петров

Автореферат

 

Протокол от заседание на Колоквиума за откриване на процедура за защита на дисертация.

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

Протокол за избор на Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Рецензиите и становищата са публикувани на:

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала

 

 

Присъжда научната степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

 

ДИПЛОМА

12.

 

ДОКТОР

ОПТИМАЛЕН СИНТЕЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСНО - ОСИГУРИТЕЛНИ ВЕРИГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БИОЕТАНОЛ

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

маг. инж. Юнзиле Реджебова Джелил

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

 

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

28.02.2019г.

От 14 часа

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: