Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

 

 

Текущи процедури

Архив

 

 

Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научните степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензии и становища върху дисертационни трудове за получавана на образователна и научна степен “доктор” и научна степен “доктор на науките”

 

 

 

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: