Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

ПОКАНА

Институтът по инженерна химия при Българската академия на науките има удоволствието да Ви покани да участвате в научен семинар на тема:

„Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда”

Семинарът ще се проведе на 8 ноември 2019 г. (петък)

в залата на Института, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 103, вх. Б.

Участници в семинара: докторанти, постдокторанти и млади учени

Форма на представяне: постерни доклади

Без такса за правоучастие

Срокове: 30 юни 2019г. - подаване на заявки за участие;

15.09.2019г. – изпращане на абстракти (до 1 страница на английски език)

Семинарът се осъществява с финансовата подкрепа на

ФНИ по Проект № ДН07-14/15.12.16

 

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: