Институт  по  инженерна  химия

 

  

И н с т и т у т п о и н ж е н е р н а х и м и я

(ИИХ)

Българска академия на науките (БАН)

Изследователски лаборатории

РЪКОВОДИТЕЛИ:

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМАТИКИ НА НАУЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ:

Доц. д-р Даниела

Джонова-Атанасова,

Тел.: (+359) (2) 979-32-27;

E-mail : dzhonova@bas.bg

Преносни процеси в многофазни среди

Повишаване на ефективността на абсорбция и ректификация в колони с пълнеж и тарелки; оползотворяване чрез директен контакт на ниско потенциална топлина от отпадни газове; нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси, екстракция на метали и органични съединения в течно-течни и твърдо-течни системи; течно-течна екстракция с йонни течности; твърдо-течна екстракция на биоактивни вещества от растителни суровини и отпадъци; високоефективни активни въглени и композитни наноструктури върху въглеродна повърхност.

Проф. д-р Калоян Петров,

Тел.: (+359) (2) 8-71-91-21;

(+359) (2) 979-30-98;

E-mail: kaloian04@yahoo.com

Химични и биохимични реактори

Посредством методите на химичното и биопроцесното инженерство, лабораторията се занимава с изучаване, развитие и оптимизация на процеси с приложение в химичната индустрия и биотехнологиите. Предмет на изследване са апаратурното оформление на реакторите, контрола и оптимизацията на процесите за химично или биологично получаване на съединения с широко приложение, разработване на нови методи за извличането им от реакционните смеси, както и получаването им от възобновяеми източници на енергия.

Доц. д-р Елисавета
КИРИЛОВА,

Тел. :(+359) (2) 979-34-81;

E-mail: eshopova@gmail.com

Инженерно химична системотехника

Непрекъснати и периодични производствени системи, анализ, синтез, проектиране, управление и производствени разписания, интеграция на процесите по енергия и по маса, редуциране на въздействието върху околната среда, ресурсно осигурителни вериги, биогорива, работа в условията на несигурна информация, инженерно- химична термодинамика (фазово равновесие), предсказване на физични и термодинамични свойства, моделиране и симулиране в инженерната химия, колонни апарати, специални техники за оптимизация.

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: