НАУЧЕН ПЕРСОНАЛ НА ИИХ-БАН

Фамилия, Име

Длъжност

Области на научен интерес

Тел.

+3592979-

Електронна поща

Ангелов

Георги

Асистент

Инженерна химия

3286

gang@bas.bg

georgeangelov@yahoo.com

Ангелов

Иван

Химик

Инженерна химия

 

yeraodos@abv.bg

Бешков

Венко

Асистент

Инженерна химия - хидродинамични и масообменни процеси; биохимична кинетика и биохимични реактори, възобновяеми енергийни източници

 

bioreac@bas.bg

vbeschkov@yahoo.com

Бояджиева Станислава

Химик

Инженерна химия

3287

maleic@abv.bg

Боянов

Максим

Доцент

Инженерна химия

3274

mboyanov2@gmail.com

mboyanov@nd.edu

Ваклиева-Банчева

Наташа

Професор

Периодични и непрекъснати производствени системи, математично моделиране, интеграция на процесите, редуциране на замърсители, производствени разписания; Нови методи за моделиране: Изкуствени невронни мрежи; Оптимизация и оптимизационни техники; Ресурсно-осигурителни вериги, проектиране и планиране; Високоефективни процеси; Умни пачове;

3481

vaklieva@bas.bg;

natasha.vaklieva@gmail.com

Василева

Евгения

Гл. Асистент

Инженерна химия

3284

jenivasileva96@gmail.com

Владова

Райка

Докторант

Инженерна химия

3481

raika_vladova@abv.bg

Влаев

Серафим

Асистент

Химически и био-реактори, моно- и многофазни, Техническо разбъркване, Хидродинамика, Масообмен с химична реакция (кинетика), Математично моделиране (вкл.CFD), Нютонови и ненютонови течни среди

3282

mixreac@gmail.com

Галушко

Анатолий

Асистент

Инженерна химия

3481

anatoli6911@gmail.com

anat29@mail.bg

Ганев

Евгений

Докторант

Инженерна химия

3275

evgeniy_ganev@abv.bg

Георгиева

Силвия

Гл. Асистент

Реология, технология на козметичните препарати, екстракция от растителни суровини, антиоксиданти

3287

silvya.sb@abv.bg

Даракчиев

Симеон

Гл. Асистент

Инженерна химия

3227

s_darakchiev@abv.bg

Дерменджиева

Надежда

Асистент

Инженерна химия

3285

nastemi1@abv.bg

Джелил

Юнзиле

Докторант

Инженерна химия

3275

unzile_20@abv.bg

Джонова-Атанасова

Даниела

Доцент

Инженерна химия

3285

dzhonova@bas.bg

dzhonova@mail.bg

Дойчинова

Мария

Доцент

Хидродинамика и масопренасяне в системи с интензивно масопренасяне. Нелинейно масопренасяне и хидро-динамична устойчивост. Математично моделиране и симулиране.

6313

mar_doych@mail.bg

Живкова

Светлана

Гл. Асистент

Масообменни процеси;

Течно-течна екстракция и разделяне на метали и органични съединения;

Отпадъчни води, опазване на околната среда, зелени технологии.

3270

svetlanazhivkova@yahoo.com

Иванов

Боян

Асистент

Периодични и непрекъснати производствени системи, математично моделиране, интеграция на процесите, редуциране на замърсители, производствени разписания; Нови методи за моделиране: Оптимизация и оптимизационни техники; Ресурсно-осигурителни вериги, проектиране и планиране.

3275

bivanov@bas.bg

bivanov1946@gmail.com

Кирилова

Елисавета

Гл. Асистент

Моделиране и оптимизация, многоце-леви периодични химико-техноло-гични производствени системи, реду-циране на замърсяването, енергийна интеграция, ресурсно-осигурителни вериги, генетични алгоритми, невронни мрежи

3481

eshopova@gmail.com

Кралев

Борислав

Химик

Инженерна химия

6313

bobi4aa@abv.bg

Лазарова

Мадлена

Гл. Асистент

Инженерна химия

3287

mplazar@abv.bg

Лукова

Валентина

Технолог

Инженерна химия

 

valentina.lukova@abv.bg

Люцканов

Люцкан

Професор

Получени са високоефективни компо-зитни наноструктури върху повърхността на активни въглени и активни въглени от различни материали. Синтезирани са метални и/или метално оксидни нано-структури, нанесени върху въглеродна матрица. Изследвани са физикохимичните характеристики на получените образци. Определена е пригодността им за адсор-бционни процеси, като катодни материали за литиеви батерии, катализатори за раз-лични химически процеси и хибридни наноструктурни композити за съхраня-ване на водород. Притежаващите феро-магнитни свойства са подходящи за електромагнитна и радио защита.

3473

3483

ljutzkanov@bas.bg

lljutzkanov@yahoo.com

Мартинов

Мартин

Доцент

Химични и Биохимични реактори, Биотехнологии по опазване на околната среда, Биопроцесно инженерство, Биофилми, Разбъркване на многофазни системи, Възобновяеми енергийни източници, Горивни клетки, Моделиране (CFD).

3276

chimreac@bas.bg

msmartinov@yahoo.com

Миленкова

Деница

Химик

Инженерна химия

3234

dmilenkova23@gmail.com

Найденова

Грета

Химик

Инженерна химия

3234

greta_naydenova@abv.bg

Наков

Светослав

Доцент

Инженерна химия

3280

svnakov@bas.bg

Николов

Валентин

Доцент

Инженерна химия

3277

van54@ice.bas.bg

Панайотова

Полина

Химик

Инженерна химия

3227

polinski@gbg.bg

Петров

Калоян

Професор

Инженерна химия

+35928719121

kaloian04@yahoo.com

Петрова

Татяна

Доцент

Идентификация на параметри в ма-тематични модели, хидродинамика, оценки на хидравлични характерис-тики, механика, моделиране и опти-мизация на неравномерност на потоци в колони с пълнеж, Беселеви функции, междуфазова деламинация при инте-лигентни композитни структури

3281

tancho66@yahoo.com

Попова

Луиза

Докторант

Инженерна химия

3234

luci_luciferova@abv.bg

Попова-Крумова

Петя

Гл. Асистент

Хидродинамика и масопренасяне в системи с интензивно масопренасяне. Нелинейно масопренасяне и хидро-динамична устойчивост. Математично моделиране и симулиране.

6313

petyabs@yahoo.com

Първанова

Цветомила

Гл. Асистент

Инженерна химия

 

mila_parvanova@abv.bg

Разказова-Велкова

Елена

Доцент

Инженерна химия

3285

razkazova_velkova@bas.bg

razkazova.velkova@gmail.com

Семков

Крум

Професор

Инженерна химия

3281

semkov@bas.bg

krum.semkov@ul.ie

Статева

Румяна

Професор

Инженерно-химична термодинамика; Моделиране на термодинамиката както на добре известни, така и на нови устойчиви, енергийно ефективни зелени процеси и/или технологии свързани с процесите на разделяне и очистване.

3481

thermod@bas.bg

roumiana.stateva@abv.bg

Стефанов

Стефан

Асистент

Инженерна химия

3276

stefanmartinov@yahoo.com

Стефанова

Константина

Докторант

Инженерна химия

3227

kstambolieva@abv.bg

Тонова

Констанца

Гл. Асистент

Разделителни процеси. Течнотечна екстракция посредством йонни течности; разтворители с повърхностноактивни вещества. Двуфазни системи. Биопродукти: биополимери (белтъци, ензими, полизахариди); органични киселини; кумарини. Ензимнокатализирани реакции в неводни среди.

3287

zlazar@bas.bg

konstantzatonova@yahoo.com

Тошева

Лиляна

Химик

Инженерна химия

3285

lilka3@yahoo.com

Христоскова

Силвия

Асистент

Инженерна химия

3234

s.hristoskova@abv.bg

Цветанова

Флора

Докторант

Биотехнологии, Биохимия, Микро-биология, Молекулярна биология,

 

florablue@abv.bg

Цибранска

Ирен

Професор

Инженерна химия

3282

tsibranska@yahoo.com

Янков

Драгомир

Професор

Инженерна химия

3279

yanpe@bas.bg