Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Обществена поръчка
на основание на чл. 191, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки" с предмет
"Доставка на научноизследователска апаратураТечнохроматографска компактна система

О Ф Е Р Т А
за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:
„Доставка на научноизследователска апаратура – Течнохроматографска компактна система“

ПОКАНА
за участие в обществена поръчка на основание на чл. 191, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки.

Д О Г О В О Р
за доставка по реда на глава 26 от ЗОП

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:
„Доставка на научноизследователска апаратура
Течнохроматографска компактна система “

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 26, чл. 191, ал. 1, т.7 от ЗОП с предмет:
„Доставка на научноизследователска апаратура – Течнохроматографска компактна система“

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 26, чл. 191, ал. 1, т.7 от ЗОП с предмет:
„Доставка на научноизследователска апаратура – Течнохроматографска компактна система“

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Д Е К Л А Р АЦ И Я
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици


З А П О В Е Д
За прекратяване на процедура по член 191, т. 4 от ЗОП


З А П О В Е Д
За възлагане на обществена поръчка по член 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: